Log in | Register    EST | ENG

E!

E! 2011. Näitus Lauluväljakul. Foto: Annely Köster

Koolinoorte Kaasaegse Kunsti Triennaal Eksperimenta! (lühend: E!) on koolinoortele (vanuses 14-19), kunstnikele ja kunstiõpetajatele suunatud mitmetasandiline rahvusvaheline kunstiharidusprojekt. E! koosneb kolmest osast:

1) triennaali näitus

2) IDEElaboratoorium

3) kunstikoolide ja kunstikeskuste võrgustik

E! visioon

Eksperimenta! on tunnustatuim kaasaegse kunsti sündmus koolinoortele maailmas.

E! on avatud ja jätkusuutlik platvorm ideede ja parimate praktikate vahetamiseks kaasaegse kunsti ja kunstihariduse valdkonnas. E! kujundab Tallinnast „noortekunsti Veneetsia“ (vrd. Veneetsia kunstibiennaal).

E! missioon

Toetame kriitilise, sotsiaalselt tundliku ja loova mõtlemise arengut ühiskonnas läbi kaasaegse kunsti ja kunstihariduse lähendamise.

YouTube Preview Image

E! eesmärgid

Eksperimenta! peaeesmärgiks on kunsti ja kunstihariduse lähendamine. Eesmärgi elluviimiseks soovime:

E! 2011. Zeynep Can Koray (Türgi). Foto: Annely Köster

1) arendada triennaali näol välja regulaarse, rahvusvaheliselt tunnustatud noore, eelprofessionaalse kunsti näituse;

2) kutsuda esile olulisi edumeelseid ja jätkusuutlikke hoiakute muutusi ning protsesse kunstihariduses nii Eestis kui Euroopas;

3) kaasaegset kunsti ja kunstiharidust lähendades toetada kultuuri loomulikke taastekkemehhanisme ning laiendada selle kandepinda ühiskonnas.

E! sihtrühmad ja sihtrühmapõhised eesmärgid-ülesanded:

1) Osalejad

Võrgustiku liikmed – tugev võrgustik; läbi koostöö üksteise teadmistest ja kogemustest õppimine; sünergiast sündiv kunstiõpetuse uus kvaliteet.

Kunstiõpetajad – motiveerida noortele kunsti õpetavaid inimesi tutvuma süvendatult kaasaegse kunstiga, mõtestama lahti selle olemust, leidma uusi lähenemisi selle teooria ja praktika integreerimisel õppetöösse; tegema kunstiõpetuse kaasajastamisel senisest tõhusamat koostööd kolleegide ja professionaalsete kunstnikega IDEElaboratooriumi raames.

E! 2011. Lukas Dirzys (Leedu). Foto: Sten Jõemets

Kunstivaldkonna professionaalid – motiveerida kunstivaldkonna professionaale panustama oma kogemuste jagamise kaudu kunstihariduse arendamisse ja kunstnikkonnale järelkasvu kasvatamisse.

Koolinoored – kaasaegse kunsti tundmaõppimine teoorias ja praktikas; väljundi loomine vabaks, loovaks, kriitiliseks ja sotsiaalselt vastutustundlikuks eneseväljenduseks; võimalus kõrvutada oma loomingut eakaaslastega, hinnata oma loomingulisi võimeid ja tegevust rahvusvahelises kontekstis ning saada asjakohast tagasisidet žüriilt ja publikult; E! kui eelprofessionaalse kunsti programmi kaudu tulevaste kunstnike arendamine ja seeläbi meie homse kunsti taseme tõstmine.

Märkus: osaleda võivad koolinoored, kes triennaali ettevalmistavate töötubade ja osalejate valiku ajal õpivad üldhariduskoolis ja on 14-19 aastased. Osalejad võivad olla triennaali toimumise ajaks kooli lõpetanud.

E! 2011. Maike Hautz (Saksamaa). Foto: Cornelia Kotto

2) Publik (kunstiõpetajad, haridustöötajad, kunstivaldkonna professionaalid, koolinoored) – pakkuda ideid, inspiratsiooni ja metoodikat kaasaegse kunsti õpetamiseks ja õppimiseks; arendada ja kaasajastada kunstiõpetust kui ühenduslüli erinevate ainete õpetamisel; arendada noori kui kompetentseid kultuuritarbijaid, tutvustades kaasaegset kunsti kui mitmekesist ja põnevat valdkonda, mis arendab loovust ja aitab elus paremini toime tulla.

3) Kultuuriavalikkus – tõmmata uusi inimesi kaasaegse kunsti „levialasse“, tutvustades seda kui mitmekesist ja põnevat valdkonda, mille osas pakub E! nii elamusi kui teadmisi; tõsta üldist kunstiteadlikkust ja kultuurilist sallivust ühiskonnas; soodustada dialoogi ja koostööd erinevate kultuurivaldkondade vahel.

E! 2011. Valeri Mulin (Venemaa). Foto: Cornelia Kotto

4) Sidusrühmad (riigiasutused, kohalikud omavalitsused, kultuuri- ja haridusasutused, kolmas sektor, eksperdid, arvamusliidrid ja otsustajad, meedia, rahastajad, sponsorid) – saavutada läbi koostöö E! sisuliste eesmärkide elluviimine, asjakohane finantseerimine, tõhus kommunikatsioon ning hea maine; kujundada E! kaudu Tallinnast „noortekunsti Veneetsia“ (vrd Veneetsia kunstibiennaal); toetada E! elluviimise kaudu Eesti jätkusuutlikku arengut (teadmistepõhisus, haridusuuendus, innovatsioon), edendada Eesti mainet kultuurimaana, tõsta Tallinna ja Eesti kui reisisihi tuntust; toetada läbi koostöö partnerite E! eesmärkide ja vaimsusega haakuvate eesmärkide elluviimist.

Kaasaegse kunsti definitsioon E! kontekstis: „Kaasaegne kunst on see osa kunstist, mis tegeleb mõtestatult kaasaja probleemidega, on suunatud eelkõige küsimuste esitamisele ja tugineb kaasaegsele filosoofilisele diskursusele.”

Töötades kaasaegse „piirideta” kunsti loomisel, on väärtustatud looja mõtte- ja väljendusvabadus. Oluline on õpilase isiklik sõnum, õpetajal-juhendajal on toetav roll õpilase individuaalse idee realiseerimisel. Tulenevalt triennaalist osavõtvate õpilaste vanusest ja korraldajate veendumusest on seatud näitustele ja muudele kaasnevatele üritustele üksnes järgmised tingimused:

E! 2011. Ana Smerdu. (Sloveenia). Foto: Tanel Rannala

1. Elu austamine, vägivalla propageerimise vältimine

2. Põhjendamatu, sisutühja šokeerimise või provotseerimise vältimine.