Eksperimenta! 2017

KONKURSI KUTSE

14. jaanuar 2016

3. koolinoorte kaasaegse kunsti triennaal Eksperimenta! 2017 otsib Eesti ekspositsiooni kuraatorit.

Käesolevaga kutsuvad Sally Stuudio ja Eksperimenta! korraldustoimkond kõiki asjasthuvitatuid osalema avalikul konkursil, mille eesmärgiks on Eesti ekspositsiooni kuraatorikontseptsiooni loomine ja teostus 2017. aasta rahvusvahelisel koolinoorte kaasaegse kunsti triennaalil Eksperimenta!

Eksperimenta!

Eksperimenta! (lühend: E!) on koolinoortele, kunstnikele ja kunstiõpetajatele suunatud mitmetasandiline rahvusvaheline kunstiharidusprojekt, mille missiooniks on toetada kriitilise, sotsiaalselt tundliku ja loova mõtlemise arengut ühiskonnas läbi kaasaegse kunsti ja kunstihariduse lähendamise.

Üldkontseptsioonist lähtuvalt loob iga osaleva riigi kuraator oma kontseptsiooni ning valib näitusele sellele vastavad osalejad ja teosed. Triennaal toimub 2017. aasta 20. oktoobrist detsembri alguseni  Tallinna Kunstihoones, KH galeriis ja Linnagaleriis.

E! 2017 peateema on „Kunst ja majandus“ peegeldamaks üheltpoolt globaalselt aktuaalset temaatikat ja teisalt toetamaks lokaalselt majandus- ja kunstiõppe lõimingut Eesti koolides. Kaasaegse kunsti ja majanduse suhted on irriteerivad – ühelt poolt suuresti tuginemine samale pinnasele ehk sotsiaalpsühholoogiale ja teisalt ignoreeriv-võitlev, armastamise ja vihkamise suhe. Reljeefselt joonistub välja Mina ja Nemad diskursus, eriti hoiakutes raha ja omandi suhtes. Ja seda nii mõlema valdkonna siseselt kui –üleselt. Triennaali teemapüstitus aitab mõtestada ja mõista sügavamat, nö vähemvalgustatud poolt, mis igapäevakiirustamises jääb hoomamatuks ning abstraktseks.

1 ÜLDOSA

1.1. Konkursi nimetus

Eksperimenta! sihtstipendium „Koolinoorte Kaasaegse Kunsti Triennaali Eksperimenta! Eesti ekspositsiooni kuraatorikontseptsioon ja teostus“

1.2. Konkursi korraldaja

Sally Stuudio

Registrikood: 80036012

Kontaktandmed: postiaadress pk 3233, 10505 Tallinn

Tel 641 8518

[email protected]

1.3. Konkursi eesmärk ja sisu

Konkursi eesmärk on leida Eesti ekspositsiooni kuraatorikontseptsioon ja teostus koolinoorte kaasaegse kunsti triennaalil Eksperimenta!. Kontseptsioon peab lähtuma E! 2017 peateemast “Kunst ja majandus,” olema kunstiliselt kõrgetasemeline, 14–19 aastastele noortele motiveeriv ja arendav, kunsti- ja majandusõpet lõimiv ning hästi mõistetav.

1.3.1. Kuraatorikontseptsioon

–       Osa A: näituse kontseptsiooni väljatöötamine ja selle kirjalik esitamine mahus ca 2700 tm (1,5 lk).

–       Osa B: produktsioonieelarve fundraisingu kava.

1.3.2. Teostus

–       kontseptsioonist lähtuva koolikampaania korraldamine. Eesmärk: avalikul konkursil osaleb min 20% eesti üldhariduskoolidest ja oma projekti/portfooliot tuleb esitlema min 1% 14–19 aastatse koolinoorte üldarvust. Koolikampaania rahastuse taotlemine ja aruandlus;

–       majandus- ja kunstiõpetajatele ning 14-19-aastastele õpilastele suunatud ühisseminaride (IDEEkohvikute) kava, et leida inspireerivaid kokkupuute- ja koostööpunkte ainete lõiminguks.  IDEEkohvikud toimuvad 2016. a esimesel poolel Tallinnas, Tartus, Viljandis, Pärnus ja vastavalt vajadusele veel ühes keskuses ning neist osaleb min 440 inimest. IDEEkohvikute läbiviimiseks on kasutada eelarve summas 4 985 EUR;

–       tööde produktsiooni eelarve taotlemine ja juhtimine, osalevate noorte juhendamine;

–       hiljemalt 11. aprillil 2017 osalevate teoste e-eelesitamine (repro, autori nimi ja vanus, teose nimi, tehnika, mõõdud, kontseptsioon kuni 900 tm) E! korraldajale;

–       hiljemalt 10. juuniks 2017 E! korraldaja kinnitus teose vastuvõtmise kohta. Vastuvõetud teosed peavad olema valmis ja Tallinnas hiljemalt 10. oktoobril 2017;

–       teoste montaazhi tehnilise personali juhendamine;

–       teoseid tutvustavate tekstide koostamine Eesti ja rahvusvahelisele meediale;

–       osalevate noorte igakülgne nõustamine ja abistamine kogu protsessi vältel.

Märkus: kuraator tegutseb iseseisvalt ja sõltumatult, kandes täit vastutust Eesti noortele E! osalemisvõimaluse loomise ja Eesti esindamise eest.

1.4. Tingimused konkursist osavõtu kohta

Konkursist võivad osa võtta juriidilised isikud või füüsilised isikud või füüsilistest isikutest ühisosalejad.

1.5. Konkursi auhinnad ja nende väljamaksmine

Sally Stuudio poolt konkursi võitjale väljamaksmisele kuuluv stipendium on 1 300 EUR, mis on maksuvaba ja makstakse välja kahe maksena: esimene osa, 500 EUR kahe nädala jooksul pärast konkursi tulemuste avalikustamist korraldaja poolt; teine osa, 800 EUR peale punktis 1.3.2. nimetatud tööde nõuetekohast tähtaegset teostamist kahe nädala jooksul.

1.6. Vastutus

1.6.1. Kavandite autoritele ei hüvitata mistahes tekkinud kahju või tehtud kulutusi seoses konkursil osalemisega.

1.6.2. Osaleja vastutab kolmandate isikute autoriõigusealaste nõuete eest nende rikkumise korral.

1.6.3. Konkursitöö esitamisega kinnitab autor oma valmisolekut võtta enese konkursi võitjaks osutumisel vastutus Eesti noorte E!-l osalemise ja teoste tähtaegse valmimise eest

1.7. Konkursi keel

Dokumendid tuleb esitada eesti keeles.

2 KONKURSI LÄBIVIIMINE

2.1 Selgitused

Osalejatel on õigus nõuda põhjendatud ja asjassepuutuvaid selgitusi konkursi kutse kohta ning esitada täpsustavaid küsimusi. Küsimused saata e-posti teel aadressile [email protected]

2.2. Konkursi dokumendid ja tähtaeg

2.2.1. Osalemiseks tuleb esitada punktis 1.3.1. kirjeldatud kuraatorikontseptsioon ja allkirjastatud vabas vormis kinnituskiri, et aktsepteeritakse antud konkursi tingimusi ja ollakse valmis teostama töid vastavalt punktile 1.3.2.

2.2.2. Konkursi dokumentide esitamise tähtaeg on 15. veebruar 2016 kell 17.00.

2.2.3. Dokumente saab esitada Sally Stuudio kontorisse (Aia tn 13b Tallinn) tööpäevadel kell 11.00-18.00 või posti teel aadressile Sally Stuudio pk 3233, 10505 Tallinn märgusõnaga ”Eksperimenta!” (tagades, et dokumendid jõuavad adressaadini konkursi tähtajaks) või elektrooniliselt aadressile [email protected]

2.3. Konkursi tulemuste avalikustamine

Stipendiumikonkursi tulemused avalikustatakse hiljemalt 1. märtsil 2016. Võitjaga võetakse personaalselt ühendust e-kirja teel.

3 KONKURSILE JÄRGNEV TEGEVUS

3.1. Kuraatorikontseptsiooni teostamine

Auhinnatud kontseptsiooni autori kui sihtstipendiumi laureaadiga sõlmitakse leping, kus sätestatakse täpsed tähtajad punktis 1.3.2. nimetatud tegevustele.

Eksperimenta! 2017